POLÍTICA DE PRIVACITAT

SOLC ECOSERVEIS, SL té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar.

En atenció al que s'estableix a la normativa en matèria de protecció de dades, i en concret al que estableix  la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (d'ara endavant, RGPD), aquesta labor de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

S'informa a l'usuari que en el present document trobarà tota la informació relativa al tractament de dades personals que SOLC ECOSERVEIS, SL realitza sobre les dades dels seus clients i usuaris. Per això, i com a mostra del seu compromís amb les polítiques de protecció de dades, SOLC ECOSERVEIS, SL publica de manera permanent la informació relativa a la seva política de privacitat en la present pàgina web.

Qui és el responsable del tractament?

Societat

SOLC ECOSERVEIS, SL (en endavant, DELHORTACASA)

N.I.F

B-65845844

Direcció

Passeig de la Creu, 46 F, de la localitat de Sant Cugat del Vallès (08173 - Barcelona)

Direcció de correu electrònic

delhortacasa@lortiga.cat

Pàgina web

https://cistelles.lortiga.cat/cistella/

Quines dades de caràcter personal es tractaran?

Depenent de com interactua l'usuari amb DELHORTACASA o a través de la present pàgina web, DELHORTACASA tractarà dades de caràcter personal, que, en general, seran el següent:

Dades identificatives (entre les quals destaquen, nom, cognoms, idioma, dades de contacte, etc.).

Informació econòmica i transaccional (per exemple, dades de pagament, informació sobre compres, comandes, devolucions, etc.).

Dades de connexió, geolocalització i navegació (en cas d'interactuar amb nosaltres des del mòbil, per exemple).

DELHORTACASA avisa a l'usuari que alguna de les dades de caràcter personal pot resultar de comunicació obligatòria a fi de donar accés a alguna de les funcionalitats o serveis de la present pàgina web o perquè sigui imprescindible per a prestar el servei o producte contractat, donar accés a una funcionalitat concreta o gestionar el motiu del seu contacte, així com donar-li tràmit a nivell administratiu.

L'usuari serà l'únic responsable d'assegurar la veracitat de les dades de caràcter personal facilitades. En cas que DELHORTACASA detecti que les dades facilitades són falses, podrà excloure a l'usuari o client de la prestació de serveis, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.

Amb quina finalitat, base legal i termini de conservació es tractaran les dades de caràcter personal de l'usuari o client?

Segons interactui l'usuari o client amb DELHORTACASA, les dades de caràcter personal seran tractades segons les següents condicions:

GESTIONAR EL REGISTRE A LA WEBSITE

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

L'usuari, a través de la nostra pàgina web, disposa de l'opció de registrar-se, a fi de gaudir del servei de subscripció de DELHORTACASA i rebre periòdicament els productes oferts a la pàgina web.

L'usuari pot donar-se de baixa del registre posant-se en contacte amb DELHORTACASA a través de l'adreça de correu electrònic delhortacasa@lortiga.cat.

BASE LEGAL

La base legal per al tractament de les dades de caràcter personal per al registre de l'usuari a la present website és l'execució dels termes i condicions que regulen l'ús de la present pàgina web. A fi que l'usuari es pugui registrar a la present website és necessari tractar dades de caràcter personal. En cas contrari, no es podrà prestar aquest servei.

Si les dades facilitades per l'usuari són dades de contacte d'empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal del tractament és l'execució dels termes i condicions que regulen l'ús de la present plataforma i subsidiàriament l'interès legítim, en relació al que s'estableix en l'article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades de caràcter personal tractades seran conservades el temps que l'usuari mantingui el seu registre a la nostra pàgina web i no comuniqui que vol formalitzar la seva baixa a l'adreça de correu electrònic indicada al present apartat.

DESTINATARIS

●       Proveïdors de serveis tecnològics

●       Proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client.

●       Proveïdors de serveis relacionats amb l’administració de DELHORTACASA.

●       Administracions Públiques quan ho exigeix la normativa vigent.

RELACIÓ CONTRACTUAL ENTRE CLIENT O USUARI i DELHORTACASA

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

●       Gestió, execució, desenvolupament, extinció, desistiment o devolucions dels productes i/o serveis contractats a través de la present pàgina web.

●       Donar tràmit administratiu a les gestions de facturació dels productes contractats.

●       Activar els mecanismes de prevenció de potencials fraus durant el procés de compra dels productes oferts a través de la present pàgina web.

BASE LEGAL

El tractament de les dades de caràcter personal és necessari per a l'execució del contracte amb DELHORTACASA.

Si les dades facilitades per l'usuari són dades de contacte d'empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal del tractament és l'execució dels termes i condicions que regulen l'ús de la present plataforma i subsidiàriament l'interès legítim, en relació al que s'estableix en l'article 19 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

DELHORTACASA té interès legítim per a activar els mecanismes de prevenció de potencials fraus durant el procés de compra.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Es conservaran les dades de caràcter personal durant el temps necessari per a gestionar la relació amb l'usuari, així com per a gestionar possibles devolucions, queixes o reclamacions dels productes adquirits.

DESTINATARIS

●       Entitats de detecció i prevenció de frau

●       Proveïdors de serveis tecnològics

●       Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client

●       Proveïdors de serveis relacionats amb l'administració de DELHORTACASA

●       Administracions Públiques quan així ho exigeix la normativa vigent.

ATENCIÓ AL CLIENT

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Gestió de les dades personals per a l'atenció de consultes, sol·licituds o peticions de l'usuari o client.

BASE LEGAL

Si l'usuari contacta a través de qualsevol formulari habilitat a aquesta pàgina web o a través de qualsevol altre mitjà de contacte publicitat a la present website, la base legal del tractament és el consentiment de l'usuari.

DELHORTACASA té un interès legítim per a atendre les sol·licituds, consultes o dubtes que plantegi l'usuari, ja sigui a través de la present website o a través de qualsevol mitjà de contacte existent amb l'empresa, incloses les xarxes socials en les quals DELHORTACASA sigui present.

Si el contacte de l'usuari amb DELHORTACASA es realitza en virtut de l'exercici dels drets emparats per alguna disposició legal, incloses les reclamacions o consultes relacionades amb els serveis o productes de DELHORTACASA, la base legal que regeix per a aquest tractament és el compliment d'obligacions legals.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per a aquesta finalitat es conservaran fins que l'usuari decideixi retirar el consentiment prestat per al seu tractament.

DESTINATARIS

●       Proveïdors de serveis tecnològics

●       Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client

●       Proveïdors de serveis relacionats amb l'administració de DELHORTACASA

●       Administracions Públiques quan així ho exigeix la normativa vigent.

MARKETING

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Enviament de comunicacions comercials o d'alguna promoció que tingui vigent DELHORTACASA, incloses Newsletters. Comunicació a través de xarxes socials. DELHORTACASA és present en les següents xarxes socials: Facebook, Twitter i Instagram.

BASE LEGAL

La base legal per al tractament de dades personals amb finalitats de màrqueting és el consentiment de l'usuari. En cas de realitzar-se estudis de màrqueting, la base legal per al tractament és l'interès legítim de DELHORTACASA.

Quan entre el client i DELHORTACASA existeixi una relació contractual prèvia, podrà enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client, sent la base legal per al tractament d'aquests casos, l'interès legítim, sobre la base del que s'estableix en l'article 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per  aquesta finalitat seran conservades fins que l'usuari decideixi retirar el seu consentiment.

DESTINATARIS

●       Proveïdors de serveis tecnològics

●       Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client

●       Proveïdors de serveis relacionats amb l'administració de DELHORTACASA

●       Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.

ENQUESTES DE QUALITAT

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Contacte amb el client o usuari per a la realització d'enquestes de qualitat sobre els productes contractats, la satisfacció de l'usuari amb la present website, la qualitat de l'atenció al client o sobre els productes contractats.

BASE LEGAL

DELHORTACASA disposa d'un interès legítim per a realitzar enquestes de qualitat.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per  aquesta finalitat seran conservades fins que l'usuari decideixi retirar el consentiment.

DESTINATARIS

●       Proveïdors de serveis tecnològics

●       Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client

●       Proveïdors de serveis relacionats amb l'administració de DELHORTACASA

●       Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.

DELHORTACASA informa als usuaris o clients que les dades personals seran conservades a fi d'atendre tantes responsabilitats civils, mercantils, administratives, penals o fiscals, puguin ser-los aplicable, sempre atesa la normativa vigent a cada moment. Una vegada transcorreguts aquests terminis, les dades de caràcter personal seran suprimides.

DELHORTACASA informa que algunes de les funcions necessàries per a la prestació dels serveis a l'usuari o client es realitzen a través d'encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.

Amb quina finalitat, base legal i termini de conservació es tractaran les dades de caràcter personal de l'usuari o client com a CORRESPONSABLES DEL TRACTAMENT?

Identificació dels corresponsables del tractament

Responsable del tractament

SOLC ECOSERVEIS, SL (en endavant, DELHORTACASA)

N.I.F

B-65845844

Direcció

Passeig de la Creu, 46 F, de la localitad de Sant Cugat del Vallès (08173 - Barcelona)

Direcció de correu electrònic

delhortacasa@lortiga.cat

Pàgina web

https://cistelles.lortiga.cat/cistella/

Responsable del tractament

L’ORTIGA INICIATIVES AGROECOLÒGIQUES, SCCL (en endavant, L’ORTIGA)

N.I.F

F02738268

Direcció

Can Monmany, 100, 4, de la localitat de Sant Cugat del Vallès (08197 – Barcelona)

Direcció de correu electrònic

info@lortiga.cat

Pàgina web

https://www.lortiga.cat/

S'informa als usuaris o clients que DELHORTACASA i L’ORTIGA han subscrit un Acord de responsabilitats com a CORRESPONSABLES del tractament de protecció de dades, tal com queda establert en l'Article 26 del “Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE” (D'ara endavant “RGPD”).

Totes dues entitats determinen conjuntament els objectius i els mitjans del tractament de les dades personals dels usuaris o clients, són per tant, CORRESPONSABLES DEL TRACTAMENT, ateses les finalitats per a les quals tracten les dades personals dels usuaris o clients, sobre la base de l'Art. 26 del RGPD.

Segons interactui l'usuari o client amb els corresponsables del tractament, les dades de caràcter personal seran tractades segons les següents condicions:

ATENCIÓ AL CLIENT

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Gestió de les dades personals per a l'atenció de consultes, sol·licituds o peticions de l'usuari o client.

BASE LEGAL

Si l'usuari contacta a través de qualsevol formulari habilitat a través d'aquesta pàgina web o a través de qualsevol altre mitjà de contacte publicitat en la present website la base legal del tractament és el consentiment de l'usuari.

Els corresponsables del tractament tenen un interès legítim per a atendre les sol·licituds, consultes o dubtes que plantegi l'usuari, ja sigui a través de la present website o a través de qualsevol mitjà de contacte existent amb els corresponsables, incloses les xarxes socials en les quals DELHORTACASA siguin present.

Si el contacte de l'usuari amb qualsevol dels corresponsables del tractament es realitza en virtut de l'exercici dels drets emparats per alguna disposició legal, incloses les reclamacions o consultes relacionades amb serveis o productes, la base legal que regeix per a aquest tractament és el compliment d'obligacions legals.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per a aquesta finalitat es conservaran fins que l'usuari decideixi retirar el consentiment prestat per al seu tractament.

DESTINATARIS

●       Proveïdors de serveis tecnològics.

●       Proveïdors de serveis relacionats a atenció al client.

●       Proveïdors de serveis relacionats amb l'administració dels corresponsables.

●       Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent.

MARKETING

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Enviament de comunicacions comercials o d'alguna promoció que tingui vigent algun dels corresponsables del tractament, incloses Newsletters. Comunicació a través de xarxes socials.

BASE LEGAL

La base legal per al tractament de dades personals amb finalitats de màrqueting és el consentiment de l'usuari. En cas de realitzar-se estudis de màrqueting, la base legal per al tractament és l'interès legítim dels corresponsables del tractament.

Quan entre el client i els corresponsables del tractament existeixi una relació contractual prèvia, podrà enviar comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client, sent la base legal per al tractament d'aquests casos, l'interès legítim, sobre la base del que s'estableix en l'article 21.2 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractats per a aquesta finalitat seran conservades fins que l'usuari decideixi retirar el consentiment.

DESTINATARIS

●       Proveïdors de serveis tecnològics.

●       Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client.

●       Proveïdors de serveis relacionats amb l'administració dels corresponsables.

●       Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat

ENQUESTES DE QUALITAT

EPÍGRAF

INFORMACIÓ

FINALITAT

Contacte amb el client o usuari per a la realització d'enquestes de qualitat sobre els productes contractats, la satisfacció de l'usuari amb la present website, la qualitat de l'atenció al client o sobre els serveis o productes contractats.

BASE LEGAL

Els corresponsables del tractament disposen d'un interès legítim per a realitzar enquestes de qualitat.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les dades personals tractades per a aquesta finalitat seran conservades fins que l'usuari decideixi retirar el consentiment.

DESTINATARIS

●       Proveïdors de serveis tecnològics

●       Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client

●       Proveïdors de serveis relacionats amb l'administració dels corresponsables del tractament.

●       Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat

Els corresponsables del tractament informen els usuaris o clients que les dades personals seran conservades a fi d'atendre tantes responsabilitats civils, mercantils, administratives, penals o fiscals, puguin ser-los aplicable, sempre atesa la normativa vigent a cada moment. Una vegada transcorreguts aquests terminis, les dades de caràcter personal seran suprimits.

Els corresponsables del tractament informen que algunes de les funcions necessàries per a la prestació dels serveis a l'usuari o client es realitzen a través d'encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.

Poden facilitar dades personals els menors d'edat?

Els usuaris menors de 13 anys només podran utilitzar els serveis disponibles en la present pàgina web si compten amb la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran els únics responsables dels actes realitzats a través d'aquesta pàgina web pels menors al seu càrrec, incloent l'emplenament dels formularis amb les dades personals d'aquests menors i la marcació, en el seu cas, de les caselles que els acompanyen.

Pel fet que DELHORTACASA no pot controlar si els usuaris són o no menors d'edat, hauran de ser els pares, tutors o representants legals els qui vetllin perquè s'habilitin els mecanismes necessaris per a evitar que els menors accedeixin a aquesta pàgina web i/o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent DELHORTACASA cap responsabilitat sobre aquest tema.

Quins drets tenen els usuaris o clients?

Els usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal perquè DELHORTACASA les tracti disposen dels següents drets:

DRET D’ACCÉS

L'usuari té dret a obtenir de DELHORTACASA confirmació de si s'estan tractant o no dades de caràcter personal que el concerneixen, així com a accedir a les dades personals de que DELHORTACASA disposi.

DRET DE RECTIFICACIÓ

L'usuari té dret a sol·licitar que DELHORTACASA rectifiqui les dades inexactes que el concerneixen. També tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

DRET DE SUPRESSIÓ/DRET A L'OBLIT

L'usuari tindrà dret al fet que DELHORTACASA suprimeixi les dades personals que el concerneixen, sempre tenint en compte els requisits establerts a la legislació vigent.

DRET DE LIMITACIÓ

L'usuari tindrà dret a sol·licitar a DELHORTACASA la limitació del tractament de les dades personals, sempre tenint en compte els requisits establerts en la legislació vigent.

DRET D’OPOSICIÓ

L'usuari té dret a oposar-se al fet que DELHORTACASA tracti les dades personals que el concerneixen quan aquestes siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim. En tal cas, DELHORTACASA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ

L'usuari té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats a la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L'usuari o client podrà exercir els drets recollits anteriorment sense cap cost, excepte en el que es disposa a l'article 15.3 del RGPD. L'usuari o client tindrà dret a rebre una resposta en els terminis establerts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Podrà exercir els seus drets enviant una comunicació:

A través d'email a delhortacasa@lortiga.cat, sota l'assumpte “PROTECCIÓ DE DADES – DELHORTACASA”.

Serà necesari adjuntar una fotocòpia del DNI o d’un altre document identificatiu similar.

Quins drets tenen els usuaris o clients en matèria de protecció de dades davant els CORRESPONSABLES DEL TRACTAMENT?

Els usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal perquè els corresponsables del tractament les tractin disposen dels següents drets:

DRET D’ACCÉS

L'usuari té dret a obtenir dels corresponsables del tractament confirmació de si s'estan tractant o no dades de caràcter personal que el concerneixen, així com a accedir a les dades personals que disposin.

DRET DE RECTIFICACIÓ

L'usuari té dret a sol·licitar als corresponsables del tractament que rectifiquin les dades inexactes que el concerneixen. També tindrà dret al fet que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclòs mitjançant una declaració addicional.

DRET DE SUPRESSIÓ/ DRET A L’OBLIT

L'usuari tindrà dret al fet que els corresponsables del tractament suprimeixin les dades personals que el concerneixen, sempre tenint en compte els requisits establerts en la legislació vigent.

DRET DE LIMITACIÓ

L'usuari tindrà dret a sol·licitar als corresponsables del tractament la limitació del tractament de les dades personals, sempre tenint en compte els requisits establerts en la legislació vigent.

DRET D’OPOSICIÓ

L'usuari té dret a oposar-se al fet que els corresponsables del tractament tractin les dades personals que el concerneixen quan aquests siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim. En tal cas, els corresponsables del tractament deixaran de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ

L'usuari té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

L'usuari o client podrà exercir els drets recollits anteriorment enfront de qualsevol dels corresponsables del tractament sense cap cost, excepte en el que es disposa a l'article 15.3 del RGPD. L'usuari o client tindrà dret a rebre una resposta en els terminis establerts per la legislació vigent en matèria de protecció de dades. Podrà exercir els seus drets enviant una comunicació:

A través d'email a delhortacasa@lortiga.cat, sota l'assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

A través d'email a info@lortiga.cat, sota l'assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Quina seguretat s'aplica a les dades personals?

DELHORTACASA adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb la finalitat d'evitar la pèrdua de dades, així com el tractament o l'accés no autoritzat de tercers, a fi de garantir la seguretat i integritat de les dades personals facilitades.

Canvis en la política de privacitat

DELHORTACASA es reserva el dret en exclusiva d'actualitzar la present Política de Privacitat sobre la base de les necessitats pròpies de la pàgina web, així com per a adaptar-la als possibles canvis legislatius en matèria de protecció de dades.

En cas de realitzar-se la modificació indicada en el paràgraf anterior, DELHORTACASA informarà l'usuari dels canvis en qüestió si són significatius per a la seva privacitat, de manera que es pugui revisar els canvis introduïts, a fi de valorar l'oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, si es requereix el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal per a finalitats diferents de les previstes a la present política de privacitat, se sol·licitarà el consentiment de l'usuari segons les previsions de la normativa relativa a protecció de dades vigent a cada moment.

Última modificación: 1 de diciembre de 2020

×