CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

En el present document s'estableixen les condicions generals de contractació per les quals es regeix l'úsd'aquesta pàgina web (cistelles.lortiga.cat) i la compra de productes i/o l'alta en el servei de subscripció enaquesta, qualsevol que sigui el mitjà digital, suport o dispositiu a través del que es pugui accedir, entreSOLC ECOSERVEIS, SL i els seus clients.

Es prega a l'usuari que llegeixi atentament les presents condicions generals de contractació, la política deprivacitat i la política de cookies abans d'usar la present pàgina web.

S'informa els usuaris que L’ORTIGA & DELHORTACASA es reserva el dret a modificar, sense previavís, les presents condicions generals de contractació, respectant en tot cas les condicions generals vigentsen el moment de realització de la contractació o compra realitzada per l'usuari.

L'usuari, amb l'acceptació dels termes i condicions, declara conèixer i acceptar els tràmits aquí exposatscom a necessaris per a procedir a la compra.

Dades identificatives del responsable del lloc web

Societat

SOLC ECOSERVEIS, SL (en endavant, DELHORTACASA)

N.I.F

B-65845844

Direcció

Passeig de la Creu, 46 F, de la localitat de Sant Cugat del Vallès(08173 - Barcelona)

Direcció de correu electrònicdelhortacasa@lortiga.cat

Pàgina web

https://cistelles.lortiga.cat/cistella/

Registre mercantil

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb número de Tomo43254, Folio 68, S8, hoja nº B 428934.

Informació del contingut web

DELHORTACASA, administrador de la web http://cistelles.lortiga.cat, ofereix un servei de subscripció ivenda online de cistelles de fruita i verdura ecològiques, de proximitat i de temporada, així com altresproductes alimentaris frescos i envasats certificats ecològics.

Abans de comprar

Els usuaris que naveguin a través de la present pàgina web podran visualitzar, classificats per categories isubcategories, la totalitat de productes oferts per a la seva adquisició.

Fent clic en cadascun d'ells, l'usuari accedeix a una fitxa completa del producte en les quals es podrà veureuna descripció del producte, la seva disponibilitat i preu. De la mateixa manera, s'informa als usuaris queles dades informatives proporcionades a la descripció dels productes es realitzen sobre la base de les dadesproporcionades pels seus proveïdors.

Els preus dels productes i/o serveis indicats a la pàgina web són mostrats en euros i inclouen l'I.V.A.aplicable i/o qualsevol altre impost que fos aplicable. Aquests preus seran en tot moment els vigents,exceptuant els possibles errors tipogràfics manifestos. S’informa a l’usuari que les despeses d’enviamentsón fixes, cinc (5) euros, I.V.A. inclòs. En funció del volum final de la comanda o de si aquesta respecta onno el contingut inicial de la cistella, el preu del transport estarà inclòs dins el preu final o serà un preu apart.

S’informa a l’usuari que la compra de les cistelles predefinides representa un descompte de cinc (5) euros,respecte a la compra dels mateixos productes de manera lliure, corresponent al transport gratuït.

Aquestes condicions es mantenen sempre que no es treguin més del màxim de tres (3) productes permesos.Si es treuen més de tres (3) productes, desvirtuant el contingut de la cistella inicial proposada perDELHORTACASA per a aquella setmana, la cistella passarà automàticament a ser considerada pel sistemacom una cistella lliure, perdent el descompte per compra a través de cistella. En aquest cas, es mostrarà enpantalla el concepte “transport” de cinc (5) Euros a part en el tiquet. Així mateix, la compra lliure quesuperi la quantia de quaranta-cinc (45) Euros de tiquet, té el transport gratuït, de manera que, si es fa unacomanda lliure superior a aquest import, el concepte “transport” de cinc (5) euros no constarà en el tiquetfinal, sent el seu import gratuït per a l'usuari.

S'informa l'usuari que la compra mínima per a poder realitzar una comanda és de vint-i-quatre (24) euros(IVA inclòs), despeses d'enviament a part.

Servei de subscripció flexible, alta, terminis i formalització de comandes

Per a gaudir del servei de cistelles ecològiques a domicili prestat per DELHORTACASA, l'usuari potdonar-se d'alta a través del sistema deSUBSCRIPCIÓFLEXIBLE.

En formalitzar l'alta, una vegada s'hagi realitzat la primera comanda, l'usuari disposarà d'un formularid'inscripció. En aquest formulari, l'usuari podrà seleccionar el sistema de subscripció que prefereixi,podent seleccionar la grandària de la cistella (petita, mitjana o gran) i la seva periodicitat (setmanal oquinzenal) i si es volenOUSo no de manera periòdicai quantes dotzenes es volen.

S'informa l'usuari que la subscripció no fa que les comandes siguin obligatòries, podent-se cancel·lar,modificar, substituir o donar-se de baixa de la subscripció en qualsevol moment, sempre respectant elsperíodes habilitats per a tal efecte.

El sistema de subscripció consistirà en el pagament d'un preu (establert durant el procés de contractació) itindrà dret a rebre una cistella amb productes preseleccionats per l'usuari. En cas que un producteseleccionat en la cistella no estigui disponible o no sigui de temporada, l'usuari i/o DELHORTACASApodrà substituir-lo per un producte similar en característiques i/o preu.

A fi que l'usuari s'inscrigui en el servei de subscripció, DELHORTACASA sol·licitarà a l'usuari el registreen la pàgina web, havent d'indicar, a més del detallat en el present document, el nom i el cognom, elDNI/NIE/NIF, el tipus de pagament (domiciliació), el codi IBAN del compte corrent al qual es vulgui girarel cobrament, la periodicitat en la qual vol rebre una cistella (setmanal o quinzenal), la grandària de lacistella (petita, mitjana i/o gran), així com les dades de contacte, com ara adreça a la qual efectuarl'enviament, una adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte.

S'informa l'usuari que, en cas de no facilitar les dades sol·licitades, DELHORTACASA no podrà prestarels serveis prestats a través de la seva pàgina web.

Com funciona el sistema de subscripció flexible:S'informal'usuari que cada dijous nit, previ a lasetmana en la qual rebries la cistella, el sistema genera de manera automàtica una cistella provisionalsegons la subscripció triada. Posteriorment, l'usuari rebrà un correu electrònic amb la informació de lacomanda generada automàticament i del seu contingut. L'usuari disposa de tot el cap de setmana (fins a les23.59 del diumenge) per a cancel·lar la comanda, modificar-lo al seu gust o substituir-lo per una novacomanda. Aquests tràmits podran realitzar-se a través de la present pàgina web, en l'apartat COMANDESdins de l'ESPAI CLIENT. La subscripció també es pot modificar o readaptar des de l'ESPAI CLIENT,adequant-la així a les necessitats del client, podent-se modificar la grandària de la cistella o la periodicitatde la comanda.

En cas de no realitzar cap tipus de gestió, ja sigui la cancel·lació o la modificació sobre la comanda abansde diumenge a les 23:59, l’usuari rebrà la cistella de la seva subscripció.

En el cas de la subscripció quinzenal, el sistema generarà una comanda provisional quan detecti que fa mésde 14 dies que no rep una cistella. Així doncs, al cancel·lar una comanda, la subscripció saltarà a lasetmana següent, NO a la quinzena següent, i l’usuari podrà de nou modificar-la o cancel·lar-la abans dediumenge a les 23:59, segons prefereixi.

La subscripció pot cancel·lar-se, definitivament o temporalment, en qualsevol moment, enviant unasol·licitud al correu electrònic delhortacasa@lortiga.cat, indicant en l'assumpte del correu electrònic laparaula “BAIXA” o “BAIXA TEMPORAL” i incloent el formularide “BAIXA DE SUBSCRIPCIÓ”adjuntat com a annex 1 del present document.

Terminis i formalització d’una nova comanda

La botiga i el servei funciona per setmanes, que van numerades al llarg de l'any. Els períodes per a realitzaruna comanda per a la setmana següent van des de dilluns a les 00.00 hores fins al diumenge a les 23.59:00de la setmana anterior a la de lliurament. Es recomana fer les comandes del divendres a diumenge fins a les23.59:00, ja que la composició de les cistelles setmanals no serà definitiva fins al dijous a les 24:00 horesde la setmana anterior al lliurament de la comanda. Per això, les comandes fetes entre dilluns i dijous tenencaràcter provisional, podent l'usuari trobar-se amb alguna manca de productes i/o canvis.

S'informa l'usuari que no es podrà garantir el lliurament de la cistella si la comanda s'efectua més enllà deldilluns a les 00.00. De totes maneres, DELHORTACASA farà tot el possible per a intentar realitzar ellliurament aquella mateixa setmana en curs.

ATENCIÓ: Una vegada formalitzat una comanda, ja siguila comanda feta pel sistema de subscripcióautomàtic setmanal o fet manualment per l'usuari superat el límit horari de les 23.59 del diumenge nit, lacomanda no podrà ser cancel·lada ni rebutjat perquè són productes frescos.

Com realitzar una compra

Per a realitzar una comanda, l'usuari haurà de seguir el procediment de compra online i seguir lesindicacions mostrades en tot moment a la pantalla. Per a qualsevol dubte, l'usuari podrà consultar lespresents condicions generals de contractació.

Per a procedir amb l'adquisició de productes, l'usuari haurà de fer clic als productes en els quals estiguiinteressat a afegir en la cistella. A mesura que l'usuari vagi seleccionant allò que desitgi, podràprevisualizar a la secció “Tria la cistella” quins són els productes pendents de pagament. Aquest llistats'anirà actualitzant a mesura que es vagi afegint productes.

Abans de finalitzar la compra, es facilitarà a l'usuari un llistat de productes amb els quals completar lacistella. Posteriorment, i una vegada passat a la següent pantalla, se li sol·licitaran les dades oportunes pera realitzar la contractació, donar-se d'alta a la plataforma, donar-se d'alta al servei de subscripció i les dadesnecessàries per a realitzar l'enviament.

Sistema de Pagament

El pagament dels productes i/o del servei de subscripció contractats es realitzarà a través de domiciliacióbancària. La present pàgina web compta amb un sistema de xifrat per a que la transmissió de dades esrealitzi de manera segura.

L'usuari podrà facilitar les dades de pagament al final de la compra, i estarà subjecte a les següentscondicions:

En cas que l'import de la compra es carregui fraudulenta o indegudament utilitzant el número IBAN del'usuari, donarà dret al comprador a exigir la immediata anul·lació del càrrec. No obstant això, si la comprahagués estat efectivament realitzada pel comprador i l'exigència de devolució no fos conseqüènciad'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució, aquell quedarà obligat enfront de l'empresari alrescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d'aquesta anul·lació. Si s'ha realitzat alguncàrrec indegut o fraudulent, l'usuari haurà de comunicar-lo a DELHORTACASA mitjançant correu

electrònic a l'adreça delhortacasa@lortiga.cat o telefònicament al número 654344884, en el menor tempspossible perquè DELHORTACASA pugui realitzar les gestions oportunes.

Una vegada finalitzat la comanda, DELHORTACASA enviarà sempre un correu electrònic a l'usuariconfirmant la realització d'aquesta.

Informar que els cobraments es faran efectius en el compte indicat pel client en el termini que va des dellliurament de la comanda i set (7) dies naturals després d'aquesta.

S'informa l'usuari que per al cas que sigui retornat un rebut, pel motiu que sigui, DELHORTACASA esreserva el dret a girar de nou el rebut automàticament aplicant un recàrrec de tres (3) euros (iva inclòs), enconcepte d'aquelles despeses que s'hagin pogut ocasionar.

S’informa a l’usuari que podrá visualizar el comprovant de compra i dels serveis i/o gestions quecorresponguin a la comanda realitzada o al històric d’aquests en l’apartat de ESPAI CLIENT/COMANDES

Sistema de caixes plegables d’entrega de comandes i fiança

S'informa l'usuari que seguint la política mediambiental de DELHORTACASA i amb l'objectiu de nogenerar residus de cartró d'un sol ús, les comandes de subscripció es lliuraran exclusivament en una caixade plàstic plegable que posteriorment DELHORTACASA recollirà a cada entrega. L'usuari es compromet aretornar la caixa buida, neta i en bon estat de conservació. L'usuari disposa de dues caixes de plàsticplegables i haurà d'abonar una fiança de tretze (13) euros per a fer ús d'aquest servei.

En qualsevol cas, si l'usuari sol·licita la baixa definitiva dels nostres serveis, DELHORTACASA realitzaràla devolució d'aquesta fiança, sempre que l'usuari ho sol·liciti expressament en el formulari que se lienviarà, podent realitzar una última comanda en la qual s'haurà de retornar definitivament la caixa i pertant se li descomptarà l'import de la fiança o sol·licitant la recollida de la caixa, sense realitzar capcomanda, i en el qual únicament se li cobrarà l'import de cinc (5) euros, en concepte de transport, i queseran descomptats de la fiança, quedant a favor del client vuit (8) euros que se li abonaran mitjançanttransferència bancària al número de compte que ens indiqui en els següents vint (20) dies hàbils. A fi quel'usuari tramiti la BAIXA DEFINITIVA del servei a DELHORTACASA, serà necessari que siguicomunicat a l'adreça de correu electrònic delhortacasa@lortiga.cat.

Ara bé, si l'usuari fa la devolució de la caixa trencada i/o bruta, DELHORTACASA podrà utilitzar l'importde la fiança per a realitzar la corresponent reparació i/o neteja de la caixa.

Enviament de Comandes. Lloc i horari d’entrega. Absències i alternatives a l’entrega de la comandano entregada.

S'informa que les despeses d'enviament seran gratuïtes per a comandes superiors a quaranta cinc (45)euros.

L'usuari serà l'únic responsable d'introduir una adreça de lliurament completa i correcta, sense queDELHORTACASA sigui responsable de la inexactitud de la mateixa i dels perjudicis que pugui causar enl'enviament de productes. En alguns casos, és possible que en el moment de sortida de la comandas'informi el client d'aquest fet, i que el transportista activi les funcions de seguiment per a garantir ellliurament.

Cada client té assignat un dia i horari de lliurament habitual que es concerta amb la primera comanda i ques'especifica en el procés de confirmació de cada comanda. En cas que no s'hagi indicat durant el procésd'alta l'horari habitual en el qual s'ha de realitzar el lliurament, DELHORTACASA contactarà a l'usuari pera concretar una franja horària.

Informar que el lliurament de la comanda es realitza dins d'una franja horària conecrtada, que va d'una (1)hora a quatre hores i mitja, aproximadament. Indicar que el retard en el lliurament de la comanda no seràmotiu de penalització a DELHORTACASA.

Per a agilitzar el procés de lliurament, l'usuari es compromet a proposar una alternativa per a la realitzaciódel lliurament de la comanda en cas que no hi hagi ningú en l'horari pactat a l'adreça facilitada. Per a això,podrà indicar la direcció d'un veí i/o l'acceptació que li poguin deixar al replà de la seva porta si ens obrísalgun veí de la comunitat, per exemple.

Destacar que es considerarà efectuat el lliurament de la comanda quan es posi a la disposició de l'usuari lacomanda segons les indicacions recollides en els punts anteriors del present document, estant l'usuaripresent o no en el moment del lliurament.

DELHORTACASA no assumirà cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quanaquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona autoritzada. Tampoc serà responsabledels retards en el lliurament de les comandes quan els retards siguin culpa del transportista o malfuncionament del servei, ni hi hagi problemes amb les xarxes de carreteres, per inclemènciesmeteorològiques, per problemes amb els proveïdors o trencaments d'estoc, conflictes socials, vagues,explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de casfortuït. Igualment, s'informa l'usuari que els terminis de lliurament es poden veure alterats per qüestionslogístiques.

El client assumeix els riscos de deterioració, menyscapte, danys i pèrdua dels productes de la comanda apartir del moment del lliurament d'aquests. El client serà responsable de l’emmagatzematge i conservaciódels productes en les condicions oportunes.

DELHORTACASA informa que realitza enviament de comandes a Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola delVallès, Rubí i poblacions pròximes.

Substitució o descompte de productes en cas d'indisponibilitat

DELHORTACASA es reserva el dret de descomptar del preu final qualsevol producte que s'hagi inclòs enla comanda i que, per causes internes del servei o externes de proveïment, o meteorològiques, no es puguinlliurar. En qualsevol cas, DELHORTACASA es reserva el dret a substituir un producte determinat per unde característiques i valor similar en cas d'indisponibilitat del producte. Les manques, canvis osubstitucions de productes respecte de la comanda inicial vindran degudament comunicades en l'albarà delliurament.

Impostos i altres càrrecs

En el cas d'existir taxes d'importació i/o tràmits duaners, aquestes despeses seran a càrrec del comprador.

Política de devolucions

Segons l'indicat a l'article 103.d) i l'article 103.a) del Text Refós de la Llei General per a la Defensa delsConsumidors i Usuaris el client no disposarà del dret de desistiment donada la naturalesa dels productescomercialitzats en la present pàgina web. És a dir, el dret de desistiment no aplicarà per a aquells béns que:

●Poden deteriorar-se o caducar ràpidament, hagin estat oberts o consumits parcialment.●No siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat

oberts després del lliurament.

●Després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'han barrejat de manera

indissociable amb altres béns.

Si el motiu de la devolució de la comanda es deu al fet que algun producte està defectuós o perquè nohavia estat sol·licitat, DELHORTACASA es farà càrrec de les despeses de recollida. En cas que ladevolució del producte sigui perquè l'usuari decideix que no vol el producte o perquè no és del seu gust,DELHORTACASA retornarà l'import pagat pel client, excepte les despeses de devolució, que seran acàrrec de l'usuari.

En cas que l'usuari detecti una incidència en la comanda lliurada o que no hagi rebut un producte que síque consta en l'albarà de lliurament o que hagi rebut un producte en males condicions, en tractar-se deproducte fresc, aquest ha d'avisar abans de 24 h d'haver rebut la comanda d'aquest fet mitjançant correu

electrònic a l'adreça delhortacasa@lortiga.cat, indicant nom, cognoms i número de client, número d'albaràde la comanda, producte que es reclama i motiu.

En cas que la reclamació es formuli perquè un producte ha arribat en mal estat, l'usuari haurà d'incloure enla comunicació indicada anteriorment, una fotografia d'aquest. Si DELHORTACASA considera que elproducte està en mal estat, procedirà a l'abonament o cancel·lació pertinent del producte per a no cobrar-lo.En cap cas es restituirà el producte en mal estat o no lliurat. DELHORTACASA sempre realitzaràabonaments a l'albarà generat per a no fer efectiu el cobrament. Si la incidència no es comunica abans de24 hores des del lliurament de la comanda, DELHORTACASA es reserva el dret a no efectuar capabonament.

Informar que una vegada es faci efectiva la baixa al servei de subscripció de l'usuari, s'extingiran lesobligacions de les parts d'executar el contracte.

Atenció al Client

DELHORTACASA posa a la disposició de l'usuari dues modalitats de contacte per a aclarir les qüestionsque puguin sorgir-li:

●Telefònicament: De dilluns a divendres de 9h. a 17h, Espanya, a través del número de telèfon

654344884.

●A través del correu electrònic delhortacasa@lortiga.cat sota l'assumpte “ATENCIÓ Al CLIENT –

DELHORTACASA”

Legislació aplicable. Submissió a fur

L'ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes a través d'aquesta pàgina web esregiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web o amb aquests contractesserà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

Si vostè està contractant com a consumidor, res de la present clàusula afectarà els drets que com a tal lireconeix la legislació vigent.

Informació sobre resolució de disputes en línia/arbitratge de consumidors

En virtut del que es disposa al Reglament (UE) 524/2013, d'aplicació a tota la Unió Europea, la ComissióEuropea proporciona una plataforma de resolució de disputes en línia i que DELHORTACASA posa a ladisposició dels usuaris de la present website en el següent enllaç:http://ec.europa.eu/consumers/odr

Mitjançant aquest enllaç, els usuaris del lloc web podran accedir a la Plataforma europea de Resolució deConflictes en línia (ODR). En cas que l'usuari hagi tingut un problema amb una compra o la prestació d'unservei online, podrà fer ús d'aquest mitjà per a presentar qualsevol reclamació en relació amb aquestacompravenda o prestació de serveis, així com optar per la solució extrajudicial del conflicte suscitat.

ANNEX 1

BAIXA DE LA SUBSCRIPCIÓ

A______________ a _____ de ______________ de 202__

Att. Servei d’ Atenció al client deSOLC ECOSERVEIS, SL

Passeig de la Creu, 46 F

08173-Sant Cugat del Vallès(Barcelona)

delhortacasa@lortiga.cat

Per la present els comunico el meu desig de desistir del contracte de subscripció que a continuaciórelaciono:

Nom i Cognom: _____________________________

D.N.I. ___________-__

Direcció d’enviament: _________________________________________ de la localitat de______________, C.P. _______ - ________ (Ciutat).

E-mail: __________________@_______________

Telèfon de contacte: ____________________

Signatura:

×