AVIS LEGAL

En virtut del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d' 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem a l’usuari que el domini cistelles.lortiga.cat pertany, com a titular a:

Societat

SOLC ECOSERVEIS, SL (en endavant, DELHORTACASA)

N.I.F

B-65845844

Direcció

Passeig de la Creu, 46 F, de la localidad de Sant Cugat del Vallès (08173 - Barcelona)

Direcció de correu electrònic

delhortacasa@lortiga.cat

lloc web

https://cistelles.lortiga.cat/cistella/

Registre mercantil

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, número de Tomo 43254, Folio 68, S8, hoja nº B 428934.

Registre operadores del Consell Catalá de la Producció Agrària Ecològica

Operador inscrit amb el número  CT-005278

CONDICIONS D’US DEL LLOC WEB

Les condicions recollides en el present document seran les que regeixin, en tot moment, l'ús d'aquesta website. Per això, es recomana la lectura d'aquestes condicions ja que per elles es regiran els drets i obligacions de l'usuari o client i DELHORTACASA.

A través del mer accés a la present pàgina web, se'l considerarà com a “usuari” d'aquesta, i amb això, accepta expressament, de manera automàtica i voluntària, les estipulacions recollides en el present document. En cas que l'usuari no vulgui acceptar-les, es recomana no continuar navegant a través d'aquesta website.

DELHORTACASA té la potestat per a canviar, de manera exclusiva i en qualsevol moment, les presents condicions, a fi d'introduir tantes modificacions com siguin oportunes per a adaptar la present redacció als canvis legislatius que el puguin afectar, així com per tantes decisions empresarials siguin oportunes, comprometent-se a publicar i informar de les variacions que poguessin afectar els usuaris o clients. Aquestes modificacions s'entendran acceptades quan l'usuari continuï navegant a través del present lloc web.

DELHORTACASA es reserva el dret a modificar el present lloc web de manera unilateral, sense previ avís i en qualsevol moment, el disseny i/o la seva estructura, així com fer les tasques de reparació, actualització o incorporar tantes millores com siguin necessàries. S'avisa a l'usuari que l'accés a la present pàgina web es podrà veure afectat en tant es fan les tasques descrites en aquest paràgraf.

En cas que les modificacions o actualitzacions descrites en el paràgraf anterior afegissin nous continguts, funcionalitats o serveis, aquests quedaran subjectes igualment a les condicions descrites en el present text. Si fruit d'aquestes novetats s'incloguessin unes Condicions Particulars o Especials, prevaldran sobre les Generals, per la qual cosa, en cas de discordança entre les Condicions Generals i les Particulars, prevaldran aquestes últimes.

Quines obligacions i responsabilitats tenen els usuaris?

Mentre l'usuari navegui a través de la present pàgina web, es compromet a respectar, en tot moment, la legislació vigent, així com a actuar de bona fe, respectant els usos comunament acceptats i a respectar l'ordre públic, quedant prohibit la seva utilització amb finalitats il·lícites, enganyoses, malintencionades o lesives per a DELHORTACASA o tercers.

De la mateixa manera, l'usuari es compromet a no realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i/o drets de DELHORTACASA i/o tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui la website. Així mateix, haurà d'abstenir-se d'accedir, utilitzar i/o manipular les dades de DELHORTACASA.

Pel fet que DELHORTACASA no pot controlar si els usuaris faciliten informació veraç, aquests seran els únics responsables dels danys i perjudicis que es pogués causar en cas que aquesta informació sigui inexacta o falsa, tant enfront de DELHORTACASA com enfront de tercers.

DELHORTACASA adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l'existència de virus. No obstant això, s'ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables, pel que DELHORTACASA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l'usuari. Preguem als usuaris que s'abstinguin d'introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a DELHORTACASA o tercers.

DELHORTACASA posa en coneixement de l'usuari que es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o, fins i tot, a suspendre de manera temporal, i sense previ avís, l'accessibilitat a la present pàgina web.

Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els continguts publicats a la present pàgina web, incloses les fotografies, vídeos, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe o signe distintiu, que pugui ser susceptible de comercialització o estigui protegit per la legislació en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial mostrats en la pàgina web són propietat de DELHORTACASA, o compta amb l'autorització de tercers titulars d'aquests drets que permeten la seva inclusió en la pàgina web o en qualsevol xarxa social on DELHORTACASA sigui present, excepte en aquells casos en què existeixi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció de la present pàgina web així com els seus continguts o qualsevol altre element protegit per la legislació en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, excepte autorització expressa i per escrit de DELHORTACASA.

DELHORTACASA atendrà aquestes peticions a l'adreça de correu electrònic delhortacasa@lortiga.cat.

Quina és la política en matèria d'enllaços?

L'usuari podrà crear enllaços a la pàgina web per a ús privat. En qualsevol cas, aquells tercers que tinguin intenció d'incloure en un lloc web un enllaç que dirigeixi a aquesta pàgina web, haurà de complir amb la legislació vigent, no podent albergar continguts propis o de tercers que siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, vagin contra l'ordre públic, moral o la llei, resultin inapropiats o no pertinents en relació a l'activitat que realitza DELHORTACASA.

DELHORTACASA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la website. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

DELHORTACASA ostenta tots els drets sobre els signes distintius propis. DELHORTACASA prohibeix, expressament, la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquests signes sense la deguda autorització per escrit per part de DELHORTACASA.

Quina responsabilitat té DELHORTACASA?

DELHORTACASA no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol mena de navegador, així com d'aquelles derivades d'interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l'accés a la website com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és d'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Per tant, DELHORTACASA no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament procedirà a l'eliminació, el més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de mal o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

DELHORTACASA no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s'ocasionessin al sistema informàtic de l'usuari, fitxers o documents emmagatzemats en aquest, quan tinguin origen en un virus provinent de l'ordinador de l'usuari, mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest, d'avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a DELHORTACASA.

Pot l'usuari deixar el seu comentari a les nostres entrades?

DELHORTACASA a través d'aquesta pàgina web informa sobre novetats, serveis oferts, dades d'interès o qualsevol altra informació general relacionada amb DELHORTACASA a través de diferents entrades.

S'avisa a l'usuari que en l'actualitat no està habilitada l'opció per a l'usuari d'enviament de comentaris.

Interpretació del contracte

Cadascuna de les condicions recollides en el present document s'interpretaran de manera separada i independent, per la qual cosa, si una de les clàusules fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà solament a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, quedant la resta d'estipulacions vigents en tota la resta.

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d'Ús es regiran per la legislació espanyola i especialment, per la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a més del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de Rubí.

Setmana 30, del 22 De Juliol al 28 De Juliol
×